2019.02.01> Tải mẫu hồ sơ xin việc 履歴書 (FREE)

 
日本語の履歴書です。就職している皆さん、自由にお使い下さい。
 
File hồ sơ mẫu bằng tiếng Nhật dùng để xin việc tại Nhật.
 
 
Xem việc làm công ty NIPBE đang tuyển tại website

www.vieclamjp.com